احداث بیمارستان زایمان راسک

 مشخصات پروژه
 نام پروژه احداث بخش زایمان بیمارستان ولایت سرباز
 محل پروژه شهرستان سرباز (راسک)
 نام کارفرما دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی ایرانشهر
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد 1395/03/26
 تاریخ اتمام قرارداد 1397/12/27
 مدت و نوع قرارداد 12 ماه – سرجمع 
 متراژ- طبقات – سازه مترمربع 845 – طبقه 1 -بتنی

ایستگاه پرستاری بیمارستان

راهروی اصلی بیمارستان

راهروی اصلی بیمارستان

نصب کنسول بالای تخت بیمار

تابلو مشخصات پروژه

سردرب و نمای شرقی ساختمان

سردرب و نمای شمالی ساختمان

ورودی اصلی و فضای انتظار

فضای ورودی بیمارستان

فضای ورودی بیمارستان