احداث بیمارستان سوختگی خاتم (ص)

 مشخصات پروژه
 نام پروژه اجرای عملیات خاکی، اسکلت و سقف بیمارستان خاتم 
 محل پروژه  ایرانشهر
 نام کارفرما دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی ایرانشهر
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد  1395/03/23
 تاریخ اتمام قرارداد 1396/12/26
 مدت و نوع قرارداد 15 ماه – سرجمع
 متراژ- طبقات – سازه مترمربع 4830 -طبقه 4 -بتنی و فلزی

اجرای سقف طبقه چهارم

ستون و سقف طبقه سوم

اجرای سقف طبقه سوم

ستون های طبقه دوم

تابلو مشخصات پروژه

اجرای سقف ورودی ساختمان

اجرای ستون و سقف طبقه سوم

اجرای سقف ورودی ساختمان

سقف دال بتنی طبقه چهارم

سقف دال بتنی طبقه سوم