احداث بیمارستان غربالگری خاتم (ص)

 مشخصات پروژه
 نام پروژه احداث مرکز سرپایی تشخیص سرطان بیمارستان خاتم
 محل پروژه ایرانشهر
 نام کارفرما دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی ایرانشهر
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد 1395/02/07
 تاریخ اتمام قرارداد 1396/12/22
 مدت و نوع قرارداد 12 ماه – سرجمع
 متراژ- طبقات – سازه مترمربع 940 – طبقه 2 – بتنی

راهروی جلوی شیمی درمانی

راهروی غربی

راهروی شرقی

نصب کنسول بالای تخت بیمار

تابلو مشخصات پروژه

نمای شمالی ساختمان

نمای شمالی ساختمان

ورودی اصلی بیمارستان

ایستگاه پرستاری

ایستگاه پرستاری