خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی

 مشخصات پروژه
 نام پروژه اجرای عملیات ابنیه خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی 
 محل پروژه اردبیل
 نام کارفرما دانشگاه محقق اردبیلی 
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد 1397/08/15
 تاریخ اتمام قرارداد 1398/05/15
 مدت و نوع قرارداد 9 ماه -بخشنامه سرجمع
 متراژ- طبقات – سازه 4230.86 مترمربع – 5 طبقه – سازه فلزی
پیشرفت فیزیکی-ریالی 80٪ – 25.090.206.889

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-