هتل شرکت پالایشگاه نفت تبریز

 مشخصات پروژه
 نام پروژه احداث هتل شرکت پالایشگاه نفت تبریز
 محل پروژه  سرعین
 نام کارفرما  شرکت پالایشگاه نفت تبریز
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد  1392/05/15
 تاریخ اتمام قرارداد  1393/03/15
 مدت و نوع قرارداد 10 ماه – فهرست بها
 متراژ- طبقات – سازه 4856/29 مترمربع – 9 طبقه – بتنی

نمای جنوبی و غربی ساختمان

تکمیل نمای جنوبی ساختمان

تکمیل دیوارچینی

بازدید از پروژه

تابلو مشخصات پروژه

سردرب ورودی ساختمان

محوطه و ورودی ساختمان

نمای جنوبی ساختمان

نمای جنوبی و غربی ساختمان

سردرب ورودی ساختمان