گواهینامه عضویت در انجمن بین المللی بتن آمریکا(ACI)

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی سال 97

پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی سال 97

گواهینامه عضویت در انجمن بتن ایران

عضویت در مجامع
پروانه عضویت در انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی

رتبه شرکت الماس طوبی در مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران