سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ 1399/04/01 مبلغ 20.000.000.000 ریال منقسم به 2000.000 سهم 10.000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران توسط آقای فرهنگ صیدی و خانم آرزو چهره آرا به صورت نقدی به سرمایه شرکت تامین گردیده است . ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل است :

financial-statement

سایرین

سهامدار : سایرین

سمت : عضو هیأت مدیره

تعداد سهم : 20.000

درصد سهام : 1%

wewe

آرزو چهره آرا

سهامدار : آرزو چهره آرا

سمت : مدیر مالی و نائب رئیس هیأت مدیره

تعداد سهم : 880.000

درصد سهام : 44%

12

فرهنگ صیدی

سهامدار : فرهنگ صیدی

سمت : مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

تعداد سهم : 1.100.000

درصد سهام : 55%